Có rất nhiều phương pháp điều trị đau, và tùy vào tính chất đau, mỗi người có những cách giảm đau riêng để cải thiện.