Đau sau zona thần kinh này vẫn là một khó khăn và thách thức lớn cho điều trị. Vậy trường hợp người bị đau sau zona thần kinh muốn cải thiện tình trạng bệnh bằng cách sử dụng Bách Thống Vương lâu dài có được không?